Εκπαίδευση ομάδων πυροπροστασίας και προσωπικού

Εκπαίδευση ομάδων πυροπροστασίας και προσωπικού


0,00 €
με ΦΠΑ
Ποσότητα

Βασική εκπαίδευση ομάδων πυροπροστασίας & συνόλου προσωπικού σε θέματα  εφαρμογής  Σ.Ε.Α. & χρήσης φορητών πυροσβεστικών μέσων & μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας

Αναλαμβάνουμε την οργάνωση, τον προγραμματισμό, την κατάρτιση, και την υλοποίηση ειδικού και απολύτως εξειδικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης (θεωρητικής & πρακτικής)  των Αρχηγών και των ομάδων πυρασφαλείας των προαναφερόμενων εγκαταστάσεων που θα ορισθούν από τα Σ.Ε.Α για την προστασία από πυρκαγιά, εμπρησμό ή άλλου  είδους φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές καθώς και των στελεχών  και ενημέρωση-εκπαίδευση του λοιπού προσωπικού.

Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης θα σχεδιαστεί με βάση την 14/14 Πυροσβεστική Διάταξη: «Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας» και της ΚΥΑ 136860/1673/Φ15 από 31/12/2018 « Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.» και θα είναι ανάλογης διάρκειας με θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και άσκηση,  θα καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες του προσωπικού, των ομάδων πυρασφαλείας και των εργαζομένων στην εταιρία σας. 

Το Πρόγραμμα θα καθορισθεί με τα δεδομένα των μελετών πυροπροστασίας, του ΣΕΑ, την κατανομή των εργαζομένων και τα ωράρια εργασίας τους. Ενδεικτικά έχει ως ακολούθως:

Θεωρητική εκπαίδευση:

 • Δομή και συμπεριφορά του φαινομένου των πυρκαγιών. Βασικές αρχές μετάδοσης, συντήρησης και επέκτασης της πυρκαγιάς. 
 • Αιτίες  και Κατηγορίες πυρκαγιών. Μέθοδοι και εφαρμοζόμενες πρακτικές  κατάσβεσης αυτών.
 • Προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα πυρκαγιάς και άλλων συναφών κινδύνων. Φορητοί πυροσβεστήρες.
 • Σχέδια έκτακτης ανάγκης, υπευθυνότητες, αρμοδιότητες και ενέργειες, οδηγίες και προετοιμασία για την εφαρμογή των σχεδίων. 
 • Σήμανση συναγερμού, διαδικασίες αντιμετώπισης πυρκαγιών και λοιπών κινδύνων.
 • Εξοικείωση με τα πυροσβεστικά υλικά και μέσα. Τρόποι και μέσα κατάσβεσης πυρκαγιών. 
 • Πρακτική εκπαίδευση:
 • Επίδειξη μεθόδων κατάσβεσης και βελτίωση δεξιοτήτων με τα μέσα πυροπροστασίας της επιχείρησης. 
 • Προσομοίωση κατάσβεσης πυρκαγιάς με διαφόρους τύπους φορητών πυροσβεστήρων. Προσομοίωση κατάσβεσης πυρκαγιάς με  εγκαταστάσεις ύδατος του μονίμου υδροδοτικού δικτύου της εγκατάστασης .
 • Μέτρα αυτοπροστασίας.
 • Άσκηση εκκένωσης. 

Η διάρκεια της κάθε εκπαιδευτικής ώρας είναι 45 λεπτά της ώρας.   Προκειμένου να γίνει καλύτερος προγραμματισμός της εκπαίδευσης (μέσα και μέτρα πυροπροστασίας της επιχείρησης, χώρος πρακτικής εκπαίδευσης κ.λπ.) θα προηγηθεί επίσκεψή μας στις εγκαταστάσεις σας. 

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων τα οποία αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω, θα εργαστούν εκπαιδευτές πιστοποιημένοι κατά ΕΟΠΠΕΠ και  ΛΑΕΚ Ανώτεροι και Ανώτατοι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος εν ενεργεία και σε αποστρατεία, βιογραφικά των οποίων είναι στην διάθεσή σας, προκειμένου να μπορεί να ενταχθεί η εκπαίδευση σε προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. Η  Εταιρία μας δεν αναλαμβάνει τα διαδικαστικά του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ.  

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων γίνεται χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων (διαφάνειες, προβολή – παρουσίαση power point, video κλπ.) καθώς και σύγχρονων φορητών πυροσβεστικών μέσων που διαθέτει η εγκατάσταση. Παράλληλα θα χορηγηθούν στους εκπαιδευόμενους σημειώσεις και εξειδικευμένες οδηγίες ενώ με το πέρας της εκπαίδευσης θα χορηγηθεί ατομική βεβαίωση παρακολούθησης για κάθε εκπαιδευόμενο και συγκεντρωτική βεβαίωση για το σύνολο των εκπαιδευόμενων για χρήση της εταιρείας. 

Θεωρούμε αναγκαίο ότι σε περίπτωση που εμπιστευτείτε την εταιρεία μας για την πραγματοποίηση των σεμιναρίων, πριν την έναρξη αυτών να προηγηθούν επισκέψεις στις εγκαταστάσεις  σας και συναντήσεις με τους υπευθύνους προκειμένου να καθοριστούν τα ιδιαίτερα αντικείμενα και οι λεπτομέρειες του προγράμματος έτσι ώστε αυτά να είναι προσαρμοσμένα στα υπάρχοντα μέτρα, μέσα και συστήματα πυρασφαλείας. 

Ο καθορισμός  του κόστους των παραπάνω υπηρεσιών θα γίνει μετά από αυτοψία μας στο χώρο και την γνώση των εγκαταστάσεων (συνολική έκταση, στεγασμένες επιφάνειες, αριθμός απασχολούμενου προσωπικού, δραστηριότητες, παραγωγή αποθήκευση κλπ.).

 Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης και παράδοσης του συνόλου των παραπάνω υπηρεσιών, είναι από δυο (2) μέχρι τέσσερις (4) μήνες, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Αυτονόητο θεωρείτε ότι ο χρόνος παράδοσης μπορεί να επανακαθοριστεί σύμφωνα με τις ανάγκες και τον προγραμματισμό του οργανισμού σας.

ek-1