Η Εταιρεία ΔΑΝΙΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - PYRONICK είναι επιχείρηση στον χώρο της Πυροπροστασίας με έδρα και εργαστήριο στην Λ. Κύμης 53, Αθήνα. Η πολιτική Ποιότητας της Επιχείρησης στοχεύει στην μόνιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη της εταιρείας μέσω της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και των κανονιστικών Διατάξεων και οδηγιών καθώς τις πρόσθετες απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών.

Η ποιοτική στόχευσης της Εταιρείας επιτυγχάνεται μέσα από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, το οποίο αποτελεί οδηγό για όλους τους Εργαζόμενους της Εταιρείας και αντανακλά την ικανότητα και δυναμική της Εταιρείας να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας, των πελατών της, αλλά και τις Αρχές και τους Φορείς Επιτήρησης και Εποπτείας.

Η καθιέρωση αυτής της Πολιτικής ποιότητας αφορά όλους τους Εργαζόμενους, οι οποίοι είναι ο καθένας ξεχωριστά υπεύθυνος για την ποιότητα της Εργασίας του, και θα έχει σαν αποτέλεσμα την συνεχή βελτίωση όχι μόνο των προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και των συνθηκών εργασίας για όλους.

Η πολιτική ποιότητας αναλύεται και επεξηγείται σε όλους τους εργαζόμενους και είναι διαθέσιμη προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η Διοίκηση έχει την πλήρη ευθύνη για την διασφάλιση, επίτευξη και διατήρηση του απαιτούμενου επιπέδου ποιότητας σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των τμημάτων, μέσω της Καθημερινής επαφής και συνεργασίας που πρέπει να έχουν.

Οι στόχοι του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας συνοψίζονται:

  • Στην επίτευξη και διαχείρηση ενός Συστήματος Διαχείρησης της Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές πρότυπο ISO 9001:2014.
  • Να διασφαλίζει την συμμόρφωση των προϊόντων, υπηρεσιών αλλά και εσωτερικών λειτουργιών και διεργασιών με τις Ρυθμιστικές και Κανονιστικές διατάξεις.
  • Να εντείνει συνεχώς την προσπάθεια για την μεγιστοποίηση της ικανοποιήσης των πελατών της.
  • Να βελτιώνεται συνεχώς μέσα από αναλύσεις, ανασκοπήσεις και δράσεις.

Η Διοίκηση είναι η τελική υπεύθυνη για τις κατάλληλες επιλογές, για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της σπουδαιότητας της τήρησης των διαδικασιών & διεργασιών και την λήψη των αποφάσεων. Για την λήψη όμως των αποφάσεων η Διοίκηση θεωρεί οτι η συμμετοχή και η ικανότητα όλου του προσωπικού είναι θεμελιώδους σημασίας. Αυτό σημαίναι ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να αντιληφθούν και να κατανοήσουν ότι η διασφάλιση της Ποιότητας μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης είναι σημαντική για το μέλλον της Εταιρείας αλλά και το δικό τους και ότι γνωρίζουν το πως, αλλά και ενθαρρύνονται, ο καθένας χωριστά να συμμετάσχει στην επίτευξη των στόχων.

Η Διοίκηση