Σχέδια εκτάκτων αναγκών Σ.Ε.Α.

Σχέδια εκτάκτων αναγκών Σ.Ε.Α.


0,00 €
με ΦΠΑ
Ποσότητα

Κατάρτιση Σχεδίων Εκτάκτων Αναγκών Σ.Ε.Α

  • Κατάρτιση Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης (Σ.Ε.Α.) , για την αντιμετώπιση κρίσεων που προκύπτουν από τους κινδύνους των πυρκαγιών, των σεισμών, των πλημμυρών και των λοιπών κινδύνων πολιτικής προστασίας και ασφαλείας, για τα παραπάνω κτήρια και εγκαταστάσεις. 
  • Για την κατάρτιση του Σ.Ε.Α. επιθυμητή είναι η ύπαρξη πιστοποιητικού πυροπροστασίας/πυρασφαλείας και εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας για τις  εγκαταστάσεις και η παράδοση στην εταιρεία μας σε ηλεκτρονική μορφή (autocad) , των  κατόψεων των κτηριακών εγκαταστάσεων με την αποτύπωση των μέτρων πυρασφαλείας και  κάθε αναγκαία πληροφορία για την υλοποίηση του σκοπού (φωτογραφίες εγκαταστάσεων, χώρου εκκένωσης, ιστορικό τρωτότητας κλπ.). Επισημαίνομαι ότι είναι δυνατή η κατάθεση των Σ.Ε.Α και χωρίς την ύπαρξη πιστοποιητικού πυροπροστασίας και εγκεκριμένων μελετών για τις εγκαταστάσεις με την προϋπόθεση ότι   θα μας παραδοθούν οι αρχιτεκτονικές κατόψεις των χώρων για να προβούμε στην αποτύπωση των υφιστάμενων μέτρων, μέσων και συστημάτων πυροπροστασίας των εγκαταστάσεων  με σχετική διαφοροποίηση στο κόστος.
  • Πρόταση για την βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων μέτρων, μέσων και συστημάτων πυροπροστασίας. 

ek-2